DuraVision BlueProtect UV
Trong Kính Essilor BLUE UV CAPTURE
Tròng Kính Cắt Ánh Sáng Xanh Chemi Lens U6 PERFECT UV
Transitions Signature GEN 8

Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors
Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors

Giá Góc 3,838,000 VNĐ

Giá Bán 3,838,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Đổi Màu 1.56 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV
Tròng Kính Đổi Màu 1.56 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV

Giá Góc 3,668,000 VNĐ

Giá Bán 3,668,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.56 ZEISS DuraVision BlueProtect UV
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.56 ZEISS DuraVision BlueProtect UV

Giá Góc 1,298,000 VNĐ

Giá Bán 1,298,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.56 Duravision Platinum UV
Tròng Kính ZEISS 1.56 Duravision Platinum UV

Giá Góc 1,050,000 VNĐ

Giá Bán 1,050,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS  1.67 LotuTec UV
Tròng Kính ZEISS  1.67 LotuTec UV

Giá Góc 2,300,000 VNĐ

Giá Bán 2,300,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.60 LotuTec UV
Tròng Kính ZEISS 1.60 LotuTec UV

Giá Góc 1,500,000 VNĐ

Giá Bán 1,500,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.56 Lotu Tec UV
Tròng Kính ZEISS 1.56 Lotu Tec UV

Giá Góc 798,000 VNĐ

Giá Bán 798,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Essilor 1.59 Crizal Sapphire AS UV Poly Airmark
Tròng Kính Essilor 1.59 Crizal Sapphire AS UV Poly Airmark

Giá Góc 1,890,000 VNĐ

Giá Bán 1,890,000 VNĐ

TRÒNG KÍNH ESSILOR 1.61 CRIZAL ALIZE UV AIRMARK
TRÒNG KÍNH ESSILOR 1.61 CRIZAL ALIZE UV AIRMARK

Giá Góc 1,438,000 VNĐ

Giá Bán 1,438,000 VNĐ

TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.67 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.67 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.67 CRIZAL PREVENCI

Giá Góc 3,468,000 VNĐ

Giá Bán 3,468,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.61 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.61 CRIZAL PREVENCI

Giá Góc 2,278,000 VNĐ

Giá Bán 2,278,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.56 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.56 CRIZAL PREVENCI

Giá Góc 1,238,000 VNĐ

Giá Bán 1,238,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính  ZEISS DuraVision AntiVirus  Platinum UV
Tròng Kính  ZEISS DuraVision AntiVirus  Platinum UV

Giá Góc 3,980,000 VNĐ

Giá Bán 3,980,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Đa Tròng 1.60 Essilor Varilux Physio 3.0
Tròng Kính Đa Tròng 1.60 Essilor Varilux Physio 3.0

Giá Góc 13,900,000 VNĐ

Giá Bán 13,900,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Physio 3.0
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Physio 3.0

Giá Góc 11,680,000 VNĐ

Giá Bán 11,680,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor Varilux Comfort Max
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor Varilux Comfort Max

Giá Góc 6,680,000 VNĐ

Giá Bán 6,680,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Comfort Max
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Comfort Max

Giá Góc 6,080,000 VNĐ

Giá Bán 6,080,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Essentials Home & Work
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Essentials Home & Work

Giá Góc 2,380,000 VNĐ

Giá Bán 2,380,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor Essentials Acetive
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor Essentials Acetive

Giá Góc 2,780,000 VNĐ

Giá Bán 2,780,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor  Essentials Everyday
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor  Essentials Everyday

Giá Góc 2,380,000 VNĐ

Giá Bán 2,380,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Mito B-Titanium MT9212_C02
Gọng Kính Mito B-Titanium MT9212_C02

Giá Góc 1,778,000 VNĐ

Giá Bán 1,778,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Mito B-Titanium MT9212_C09
Gọng Kính Mito B-Titanium MT9212_C09

Giá Góc 1,778,000 VNĐ

Giá Bán 1,778,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Mito B-Titanium MT9212_C03
Gọng Kính Mito B-Titanium MT9212_C03

Giá Góc 1,778,000 VNĐ

Giá Bán 1,778,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Mito B-Titanium MT9210_C05
Gọng Kính Mito B-Titanium MT9210_C05

Giá Góc 1,778,000 VNĐ

Giá Bán 1,778,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Mito B-Titanium MT9210_C02
Gọng Kính Mito B-Titanium MT9210_C02

Giá Góc 1,778,000 VNĐ

Giá Bán 1,778,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Mito B-Titanium MT9210_C01
Gọng Kính Mito B-Titanium MT9210_C01

Giá Góc 1,778,000 VNĐ

Giá Bán 1,778,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính Mito B-Titanium MT9209_C05
Gọng Kính Mito B-Titanium MT9209_C05

Giá Góc 1,778,000 VNĐ

Giá Bán 1,778,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Mito B-Titanium MT9209_C03
Gọng Kính Mito B-Titanium MT9209_C03

Giá Góc 1,778,000 VNĐ

Giá Bán 1,778,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Mito B-Titanium MT9209_C02
Gọng Kính Mito B-Titanium MT9209_C02

Giá Góc 1,778,000 VNĐ

Giá Bán 1,778,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Nam Mito B-Titanium MT9208-C01
Gọng Kính Nam Mito B-Titanium MT9208-C01

Giá Góc 1,778,000 VNĐ

Giá Bán 1,778,000 VNĐ

Boy
Gọng Kính Nam Mito B-Titanium MT9208_C03
Gọng Kính Nam Mito B-Titanium MT9208_C03

Giá Góc 1,778,000 VNĐ

Giá Bán 1,778,000 VNĐ

Boy
Gọng Kính Nam Mito B-Titanium MT9208_C02
Gọng Kính Nam Mito B-Titanium MT9208_C02

Giá Góc 1,778,000 VNĐ

Giá Bán 1,778,000 VNĐ

Boy
Gọng Kính Nam Mito B-Titanium MT9203_C03
Gọng Kính Nam Mito B-Titanium MT9203_C03

Giá Góc 1,778,000 VNĐ

Giá Bán 1,778,000 VNĐ

Boy
Gọng Kính Nam Mito B-Titanium MT9203_C02
Gọng Kính Nam Mito B-Titanium MT9203_C02

Giá Góc 1,778,000 VNĐ

Giá Bán 1,778,000 VNĐ

Boy
Gọng Kính Nam Mito B-Titanium MT7198_C05
Gọng Kính Nam Mito B-Titanium MT7198_C05

Giá Góc 1,778,000 VNĐ

Giá Bán 1,778,000 VNĐ

Boy
Gọng Kính Nam Mito B-Titanium MT7198_C03
Gọng Kính Nam Mito B-Titanium MT7198_C03

Giá Góc 1,778,000 VNĐ

Giá Bán 1,778,000 VNĐ

Boy
Gọng Kính Nữ Mito B-Titanium MT1860_C06
Gọng Kính Nữ Mito B-Titanium MT1860_C06

Giá Góc 1,722,000 VNĐ

Giá Bán 1,722,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính Nữ Mito B-Titanium MT1860_C03
Gọng Kính Nữ Mito B-Titanium MT1860_C03

Giá Góc 1,722,000 VNĐ

Giá Bán 1,722,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính Nữ Mito B-Titanium MT1860_C01
Gọng Kính Nữ Mito B-Titanium MT1860_C01

Giá Góc 1,722,000 VNĐ

Giá Bán 1,722,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính Nữ Mito B-Titanium MT1858_C03
Gọng Kính Nữ Mito B-Titanium MT1858_C03

Giá Góc 1,722,000 VNĐ

Giá Bán 1,722,000 VNĐ

Girl

  Bài Viết Mới Nhất


Giới thiệu thương hiệu tròng kính Carl Zeiss

Giới thiệu thương hiệu tròng kính Carl Zeiss

Tròng kính Carl Zeiss hay gọi tắt là tròng kính Zeiss là sản phẩm của tập đoàn Carl Zeiss đến từ Đức ...

Công nghệ lọc ánh sáng xanh ZEISS BlueProtect

Công nghệ lọc ánh sáng xanh ZEISS BlueProtect

Nguyên nhân chính của căng thẳng thị giác kỹ thuật số là ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị số và ánh sáng LED hiện đang chiếm hầu hết cho các nhu cầu 

Lớp váng phủ tròng kính Crizal Essilor

Lớp váng phủ tròng kính Crizal Essilor

Lớp váng phủ tròng kính Crizal là giải pháp toàn diện khắc phục 5 vấn đề thông thường ảnh hưởng tới 

Giới thiệu tròng Kính ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum

Giới thiệu tròng Kính ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum

Là tròng kính có lớp phủ chống phản quang - nhờ bạc kháng khuẩn được tích hợp vào cấu trúc - chống và tiêu diệt 99,9% vi rút và vi khuẩn có hại

Tròng Kính ZEISS có khả năng khử khuẩn chống dịch Covid-19

Tròng Kính ZEISS có khả năng khử khuẩn chống dịch Covid-19

Trong khi cả thế giới đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng chưa từng có do dịch Covid-19 

Giải pháp tròng kính ZEISS Kiểm Soát tăng độ cận thị cho trẻ em

Giải pháp tròng kính ZEISS Kiểm Soát tăng độ cận thị cho trẻ em

Việc sử dụng kính đeo mắt trong việc kiểm soát sự tiến triển của cận thị. Và ZEISS có thể trợ giúp như thế nào ?

Tròng kính EYEZEN™ giúp thư giãn bảo vệ mắt

Tròng kính EYEZEN™ giúp thư giãn bảo vệ mắt

Tròng kính Eyezen™ là giải pháp hoàn hảo khi đem lại thị lực sắc nét và thoải mái hơn trên mọi kích thước màn hình

Giới thiệu thương hiệu Eyezen Crizal

Giới thiệu thương hiệu Eyezen Crizal

Tròng kính được thiết kế chuyên dành cho người sử dụng màn hình vi tính, tivi và smart phone, giúp bảo vệ và thư giãn đôi mắt

CÁCH ĐỌC ĐƠN KÍNH THUỐC

CÁCH ĐỌC ĐƠN KÍNH THUỐC

Hiểu đúng đơn kính thuốc của mình cũng là một cách kiểm soát sự gia tăng độ cận của bản thân cũng như kiểm soát các loại mắt kính

Tròng Kính CRIZAL PREVENCIA - Lọc Tia Ánh Sáng Xanh Có Hại

Tròng Kính CRIZAL PREVENCIA - Lọc Tia Ánh Sáng Xanh Có Hại

Tròng kính Prevencia của Essilor với công nghệ độc quyền bảo vệ mắt trước tại hại của ánh sáng xanh